Pesuruhjaya Kehakiman

  

       YA Dato’ Zakiah binti Kassim        DSDK, AMK
               Pesuruhjaya Kehakiman                Mahkamah Tinggi Shah Alam

YA Tuan Wong Teck Meng

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Shah Alam

YA Puan S.M.Komathy A/P Suppiah

               Pesuruhjaya Kehakiman                 Mahkamah Tinggi Ipoh

     
     

YA Dato` Rozana binti Ali Yusoff 

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Shah Alam

YA Tuan Abu Bakar bin Katar

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Kangar 

YA Dato' Haji Ab. Karim bin Haji Ab. Rahman

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Kuantan

     
      YA Datuk Mairin bin Idang @ Martin           PGDK

               Pesuruhjaya Kehakiman                Mahkamah Tinggi Kuching

YA Datuk Wong Kian Kheong

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

YA Dr. Choo Kah Sing

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Alor Setar

     

 YA Dr. Hj. Alwi Bin Hj. Abdul Wahab

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Kuching

YA Tuan Ahmad Bin Bache

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Kota Bharu

YA Dato' Mohd Firuz Bin Jaffril

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Melaka

     

 YA Dato` Roslan Bin Haji Abu Bakar

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

YA Dato` Abdul Wahab Bin Mohamed

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Pulau Pinang

YA Puan Al-Baishah Binti Hj Abd Manan

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Johor Bahru 

     

  YA Datin Siti Mariam Binti Othman

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Seremban

 YA Tuan Hassan Bin Abdul Ghani

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Kuantan

 YA Puan Chan Jit Li

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Shah Alam

     

YA Tuan Muhammad Jamil Bin Hussin

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Muar 

YA Puan Hayatul Akmal Binti Abdul Aziz

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Ipoh

YA Dato` Wan Ahmad Farid Bin Wan Salleh

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Shah Alam

     

 YA Dato` Haji Mohamad Shariff Bin Haji Abu Samah

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

YA Dato` Khadijah Binti Idris

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 

YA Tuan Ismail Bin Brahim

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Kuching

     
     

  YA Dato' Sri Tun Abd Majid Bin Dato' Haji Tun Hamzah

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Johor Bahru

YA Tuan Azmi Bin Abdullah

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Pulau Pinang

YA Datin Faizah binti Jamaludin

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 

     
     

YA Puan Rohani binti Ismail

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

YA Tuan Dean Wayne Daly

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Kuching

YA Tuan Mat Ghani bin Abdullah

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Johor Bahru 

     

 YA Tuan Asmadi bin Hussain

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Taiping

YA Datin Zalita binti Dato’ Haji Zaidan

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Shah Alam

YA Dato’ Ahmad Kamal bin Md. Shahid

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Johor Bahru

     

 YA Tuan Anselm Charles Fernandis

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Ipoh

YA Tuan Mohd Ivan bin Hussein

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Johor Bahru

YA TTuan Ahmad Shahrir bin Mohd Salleh

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Pulau Pinang

     
 

YA Tuan Bexter Agas AK Michael

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu

YA Puan Celestina Stuel Galid

              Pesuruhjaya Kehakiman               Mahkamah Tinggi Kuching

 

 

Melayu